Polityka prywatności dla stowarzyszenia Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – „ESCCAP POLSKA”

I.Informacje Ogólne

 1. Poufność danych i ochrona prywatności osób korzystających ze strony  internetowej http://www.esccap.pl/ (dalej: „Strona”) jest sprawą priorytetową dla stowarzyszenie Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących ESCCAP POLSKA. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo danych oraz szanując obowiązujące przepisy prawa, stowarzyszenie Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących ESCCAP POLSKA ustanowiło niniejszą Politykę Prywatności.
 2. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez ww. formularz kontaktowy jest Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących ESCCAP POLSKA z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000374314 (dalej: ESCCAP POLSKA).

II.Dane osobowe i adres e-mail

 1. Z ESCCAP POLSKA można się skontaktować poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie w zakładce Kontakt (dalej: „Formularz”).
 2. W Formularzu należy podać podstawowe dane osobowe (nazwisko lub pseudonim) i adres e-mail. Dane powinny być prawdziwe, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd.
 3. Dane umieszczone w Formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia przez ESCCAP POLSKA odpowiedzi na wiadomość zawartą w Formularzu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej kontaktem z ESCCAP POLSKA.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Skorzystanie z tych praw jest możliwe poprzez wysłanie żądania na jeden z poniższych adresów:
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: wiedza@esccap.pl albo 
  2. pocztą na adres siedziby ESCCAP POLSKA: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa

III.Udostępnianie danych podmiotom trzecim

 1. ESCCAP POLSKA nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia wynika z obowiązującego prawa.

IV.Zabezpieczenie danych osobowych

 1. ESCCAP POLSKA jako administrator danych osobowych stosuje wszelkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające specjalnie upoważnienia nadane przez ESCCAP POLSKA.

V.Linki

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ma zastosowanie jedynie do niniejszej Strony.
 2. Strona może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych (w celach informacyjnych lub dla Państwa wygody), do których nie mają zastosowania postanowienia POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 3. ESCCAP POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych na innych stron internetowych, do których linki lub odsyłacze są umieszczone na niniejszej Stronie. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami w przypadku odwiedzania innych stron internetowych.

VI.Zmiana Polityki Prywatności

 1. ESCCAP POLSKA zastrzega prawo zmiany niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 2. Zmiany mogą wynikać w szczególności z rozwoju nowych technologii, zmian w prawie oraz rozszerzenia funkcjonalności Strony.
 3. ESCCAP POLSKA poinformuje o zmianie niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację informacji o zmianie na stronie http://www.esccap.pl/.

 Warszawa, dnia 09 lutego 2018 r.